Občanské právo

 • sepisování smluv (nájemní, kupní, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce, etc.)
 • kompletní poradenský servis ve věcech převodu nemovitostí
 • zastupování před katastrálním úřadem, poradenství ve věcech nájemních vztahů
 • problematika ochrany osobnosti
 • poradenství ve věci vymáhání pohledávek (smlouvy o postoupení pohledávky, převzetí dluhu, žaloby na zaplacení pohledávky, etc.)
 • zastupování klientů před soudem v civilním řízení

Obchodní právo

 • sepisování obchodních smluv (smlouvy o dílo, smlouvy o obchodním
 • zastoupení, smlouvy o tichém společenství, etc.)
 • právní pomoc při založení společnosti
 • problematika nekalé soutěže
 • zastupování klientů před soudem ve sporech z obchodně závazkových vztahů

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení, zastoupení ve všech fázích trestního řízení
 • zastoupení poškozených v trestním řízení
 • konzultace možných postupů a následků jednání klienta s ohledem na normy trestního práva
 • sepisování návrhů, listin a trestních oznámení

Autorské právo

 • sepisování smluv (licenční, nakladatelská smlouva, smlouvy o vytvoření díla, užití díla, etc.)
 • poradenství v oblasti autorských práv
 • právní rozbory k těmto otázkám

Směnečné právo

 • poradenství v oblasti směnek a jejich uplatnění
 • příprava návrhů směnek a sepisování vyplňovacích směnečných prohlášení
 • zastupování klientů před soudy ve směnečném řízení

Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví

 • poradenství v oblasti ochranných známek, patentů, vynálezů, užitných vzorů a označení původu výrobku
 • právní rozbory k těmto otázkám

Mezinárodní právo soukromé

 • poradenství v oblasti právních vztahů s cizím prvkem
 • sepisování smluv s cizím prvkem
 • poradenství v oblasti rozhodčího řízení včetně sepisování rozhodcích smluv a rozhodčích doložek
 • zastupování klientů v rozhodčím řízení

Rozhodčí řízení

 • poradenství v oblasti rozhodčího řízení včetně sepisování rozhodčích smluv a rozhodčích doložek
 • zastupování klientů v rozhodčím řízení
 • rozhodování sporů v rozhodčím řízení
 • jejich příprava a vedení

Poradenství v dalších oblastech práva

 • máme zkušenosti se sepisováním smluv z oblasti sportu, zejména jde o smlouvy mezi sportovcem a sportovním klubem, sportovcem a sponzorem
 • znalost republikové legislativy ČMFS
nahoru