Ceny právních služeb

Cena právních služeb se v zásadě odvíjí od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska odborného, tak i časového. Rovněž je při jejím konečném určení třeba přihlížet k hodnotě projednávané věci.

Odměna advokáta je stanovena vždy tak, aby její výše byla pro klienty přijatelná a odpovídala uváděným hlediskům. Právní služby jsou převážně poskytovány na základě smluvní odměny sjednané dohodou mezi advokátem a klientem, případně podle advokátního tarifu, tj. vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Advokát má mimoto nárok na tzv. režijní paušál a další náhrady dle advokátního tarifu. K ceně právní služby je připočtena zákonem stanovená sazba DPH. Jednoduchá poradenská činnost nebo záležitost, již nelze ocenit jinak, je oceněna v hodinové sazbě 1.000,– Kč až 3.000,– Kč/hod. Tato sazba může být v závislosti na povaze věci snížena až na polovinu, při použití cizího jazyka nebo cizího práva nebo u komplikované věci může být hodinová sazba zvýšena až na trojnásobek. V případě dlouhodobější spolupráce lze sjednávat pravidelné a konkrétní slevy nebo předem stanovenou paušální odměnu.

Zastupování před soudy v občanském soudním řízení se řídí zpravidla vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení.